מובילים עסקים להצלחה

מפתח שפת העסקים - 60 מושגי יסוד

1. אובליגו: סך כל ההתחייבויות של העסק לבנק. סכום ההתחייבויות כולל את כל ההלוואות של העסק, מסגרת האשראי המאושרת ובנוסף גם את מסגרת כרטיסי האשראי. המושג העסקי הנפוץ בשפת העסקים הושאל מאנגלית – obligation התחייבות.
2. אינפלציה: ירידת ערך הכסף הנגרמת כתוצאה מעליית מחירים במשק. מה שיכולנו לקנות בשנה שעברה בסכום מסוים לא יספיק כדי לקנות את אותו מוצר השנה. אינפלציה נוצרת כשדרישות הצרכנים בשוק לרכישת מרבית המוצרים או השירותים גדולה מההיצע שלהם. תופעה זו גורמת לעליית מחירים במוצרים אלו.
3. אקוויטי: ההון העצמי של העסק – סך הנכסים של העסק (רכוש, חייבים ומזומנים) בניכוי ההתחייבויות השונות. (הלוואות לזמן קצר / ארוך וזכאים). דוגמה – האקוויטי של עסק בעל נכסים של 100,000 ₪ וחובות של 40,000 ₪ יהיה 60,000 ₪.
4. אשראי ספקים: ספק מוצרים או שירותים מספק את המוצר או מעניק את השירות לבעל העסק, ומקבל את התשלום עבורו כעבור זמן (לא באופן מיידי), למשל במספר תשלומים חודשיים או בתנאי שוטף + 60 יום.
5. אשראי לקוחות: בעל עסק המעניק ללקוחותיו אפשרות לשלם לו עבור הסחורה / השירותים שסיפק, בתנאי תשלום נדחים, למשל שוטף + 30 יום.
6. ביקוש: אומדן כמותי לדרישת הצרכנים בשוק לרכוש מוצר, סחורה או שירות. הביקוש לטלפונים ניידים עולה כי הצורך להיות זמינים בכל מקום ובכל עת עולה. הכמות המבוקשת ממוצר מסוים מושפעת בין השאר ממחירו של המוצר. הכמות המבוקשת של מוצר עולה ככל שמחירו יורד ולהיפך.
7. גבייה: פעולה שבעל העסק נוקט כדי "לאסוף" חוב של לקוח ולהחזירו לחשבון הבנק של העסק. על בעל העסק לשאוף לגבות את כל הכסף עבור העסקה מוקדם ככל האפשר. במקדמה, בתשלום מראש, בתשלום תוך כדי העבודה או בתום מתן השירות. בעל עסק שיספק סחורה או שיעניק שירות ולא ייגבה את הכסף עד תום התהליך, יידרש למאמצים רבים שיגזלו ממנו זמן יקר.
8. גיול חובות: סידור חובות העסק ומיונם עפ"י תאריך החוב לעסק, מתוך הנחה שככל שהחוב ישן יותר, כך יהיה קשה יותר לגבות אותו. בעלי עסקים רבים ממיינים את רשימת החייבים שלהם לפי סכום החוב. ככל שסכום החוב גבוה יותר, תהיה לו השפעה גדולה יותר על תזרים המזומנים של העסק.
9. דו"ח רווח והפסד: דו"ח מובנה שמציג את ההכנסות לעומת ההוצאות שהיו לעסק בתקופה מסוימת בעבר. השורה התחתונה בדו"ח מציגה את הרווח או ההפסד שנוצרו לעסק בתקופת הפעילות. על בעל העסק לבקש את דו"חות הרווח וההפסד מרואה החשבון שלו בתום כל רבעון ובסיום כל שנת כספים. הם משמשים כלי ניהולי מצוין לסיכום התוצאות העסקיות.
10. הגבלה בבנק: בנק ישראל מגביל חשבון ללקוח לאחר ש- 10 הוראות תשלום של בעל החשבון חזרו. כשלבעל העסק אין מספיק כסף בחשבון פקידי הבנק עלולים להחזיר צ'קים שיגרמו לבעל העסק להיות מוגבל. על בעל עסק לוודא שלכל ההתחייבויות שלו כלפי הספקים יהיה מספיק כיסוי. התחייבויות למשל: הוראות קבע, כרטיסי אשראי או צ'קים עתידיים… לקוח שהוגבל יהיה חסום מלפתוח חשבון גם בבנק אחר עד שההגבלה תוסר. פעולה זו עלולה להמשך מספר שנים.
11. הון עצמי: (כשנוטלים הלוואה) – כמות הכסף "שמביא" איתו היזם / בעל העסק. למשל אם היזם השקיע בעסק 30,000 ₪ מהונו העצמי ולקח הלוואה על סך 70,000 ₪ מהבנק, נאמר שהיזם השקיע 30% מסך ההשקעה.
12. הוצאה: תשלומי בעל העסק המחייבים אותו לצורך יצירת הכנסה. למשל: שכ"ד, ארנונה, משכורות לעובדים, פרסום, חשמל, הוצאות הובלה, תיקון מחשבים, דפוס, ביטוח וכיוצ"ב. מרבית הוצאות אלו מוכרות לצורך קיזוז תשלום המע"מ וכולן מוכרות ומשמשות להקטנת תשלום מס ההכנסה שבעל העסק יצטרך לשלם בסוף השנה. לפיכך, יש להקפיד לשמור עליהם ולהגיש את החשבוניות והקבלות ליועץ המס או לרואה החשבון.
13. הוצאות הנהלה וכלליות: הוצאות של עסק הכוללות את שכר העבודה של המנהלים, הוצאות שכירות וארנונה, אחזקת המשרד, הוצאות ביטוח, הוצאות תקשורת וכיוצא בזה.
14. הוצאות משתנות: הוצאות שמשתנות בהתאם לתנודות בכמויות היצור או השירות המסופק. למשל תשלום משכורת לעובד נוסף שייקלט במחלקת שירות הלקוחות או במחלקת השיווק עקב הגדלת היקף היצור. ככל שנגדיל את היקף הפעילות, ההוצאות המשתנות של העסק יגדלו.
15. הוצאות קבועות: הוצאות חודשיות או שנתיות קבועות, בעלות ערכים ידועים מראש. הוצאות קבועות אינן קשורות להיקף היצור או השירות המסופק ע"י העסק. כגון: הוצאות שכ"ד, הוצאות ביטוח, הוצאות ארנונה … עסק שהיקף מכירותיו אינו מכסה את הוצאותיו הקבועות לאורך זמן – יקלע לקשיים ויאלץ להיסגר.
16. היצע: אומדן לכמות מוצרים, סחורות או שירותים הקיימות ומוצעות למכירה לצרכנים השונים. מחיר המוצר המצוי בעודף היצע ירד ולהיפך, אם היצע המלפפונים יקטן מחירם יעלה.
17. הלוואה: אשראי אותו מקבל הלווה מהמלווה (בד"כ מבנק או מגוף פיננסי אחר) בתנאי החזר, מועדים וריבית שנקבעו מראש. בתנאי אי וודאות, הבנקים יעדיפו להעניק הלוואה בריבית משתנה בהתאם "לפריים" (ריבית בנק ישראל בתוספת שנתית של 1.5%) וכן ריבית מסחרית נוספת בהתאם לביטחונות או להערכת הבנק את רמת הסיכון של הלווה.
18. הפרטה: תהליך של מימוש נכסים הנמצאים בבעלות הממשלה והעברתם לידי הציבור. למשל – יצור החשמל ע"י בתים פרטיים בנוסף לחברת החשמל.
19. התחייבויות לזמן ארוך: התחייבויות של החברה / העסק שצפויים להיפרע בפרקי זמן גדולים משנה. למשל, הלוואות בנקאיות של העסק למספר שנים.
20. התחייבויות לזמן קצר: התחייבויות שוטפות של העסק לשנת עריכת המאזן, שמועד פירעונן לא יעלה על שנה. ההתחייבויות יכללו: הלוואות לזמן קצר, משיכות יתר מהבנק, אשראי שהתקבל מספקים, מקדמות ששולמו ע"י לקוחות, חובות שלא שולמו כמו מיסים שונים, שכר עבודה לעובדים, ארנונה ועוד.
21. הצמדה: כדי שהכסף לא יאבד מערכו, נהוג להצמידו למשל לדולר, למדד, לריבית הפריים וכדומה.
22. השקעות: שיפוץ מבנה, רכישת ציוד או רכוש קבוע כגון: מחשבים, מקררים, ריהוט משרדי או מכונות למפעל שישמשו את בעל העסק ליצור הכנסה על פני תקופה ארוכה.
23. זכאים: מושג בהנהלת חשבונות המסכם את הסכום אותו חייב העסק לספקים שטרם קיבלו את כספם עבור מוצרים או שירותים שסיפק. במילים אחרות, כמה כסף חייב בעל העסק לספקים שלו.
24. חברה בע"מ: התאגדות של אדם אחד או יותר ב"רשם החברות". אישיות משפטית לכל דבר ועניין, כלומר קיימת הפרדה בין בעלי החברה לחברה עצמה. האחריות לחובות הינה של החברה ולא של בעלי המניות. בד"כ בעלת מחזור עסקים גדול. חסרונה – הוצאות גדולות לרואה החשבון, הנהלת חשבונות כפולה, תשלום אגרה שנתית.

25. חוב מסופק: חוב שגבייתו מוטלת בספק. חוב של לקוח בעייתי שגבייתו מתעכבת זמן רב. הכרה בחוב מסופק כחוב אבוד כרוכה בהוכחת מאמצי גבייה שכשלו בערכאות משפטיות.
26. חייבים: מושג בהנהלת חשבונות המסכם את סכום הכסף שטרם שולם ע"י לקוחות החברה / העסק עבור מוצרים ושירותים שהעסק סיפק להם. במילים אחרות, כמה כסף לקוחות העסק חייבים לעסק.
27. חשבונית מס: מעין דרישת תשלום המפורטת במסמך מסחרי הכולל את פרטי העסקה, הכמות והמחירים המוסכמים בין המוכר לקונה או בין נותן השירות למקבלו. עוסק מורשה או חברה בע"מ יוסיפו את סכום המע"מ לחשבונית.
28. מאזן: דו"ח שמציג תמונת מצב של העסק ביום כתיבתו. בדו"ח זה מוצגים נכסי החברה מצד אחד ומקורות הכסף כדי לממן נכסים אלו מצד שני. במילים אחרות, המאזן הוא מעין דו"ח המקורות והשימושים של הפעילות העסקית.
29. מחזור מכירות: סך הפדיון / הכנסות העסק ממכירת מוצרים או שירותים בתקופת זמן מסוימת. ביטויים שבעלי עסקים עושים בהם שימוש, למשל: פדיון יומי, מחזור חודשי, הכנסה שנתית, מכירות העסק בחודש שעבר… כל הביטויים האלה מתייחסים להיקף כספי של פעילויות המכירה בעסק.
30. מוניטין: שמו הטוב של העסק שווה כסף. מוניטין לוקח בחשבון את הרווחיות, הוותק, צבר ההזמנות העתידי, כמות הלקוחות, המחזור העסקי ועוד…
31. מינוף פיננסי: היחס בין ההון הזר של החברה (הלוואות מבנקים, אשראי ספקים וכיוצ"ב), לבין ההון העצמי שלה. ככל שהמינוף גבוה יותר רמת הסיכון של העסק גבוהה יותר. עם זאת, עסקים גדולים משתמשים במינוף גבוה כשהם מזהים הזדמנות עסקית טובה.
32. מלאי סגירה: ערך המלאי שנקבע בסוף כל שנה אזרחית ב- 31 בדצמבר, על פי שווי עלות רכישת המלאי או שווי השוק – הנמוך מביניהם. יש שמשתמשים בביטוי "מלאי סוף".
33. מלאי פתיחה: ערך המלאי שנקבע בתחילת כל שנה אזרחית ב- 1 בינואר, על פי שווי עלות או רכישת המלאי או שווי השוק – הנמוך מביניהם.
34. מסגרת אשראי: זכות שמעניק הבנק ללקוח למשוך כספים מחשבונו גם כשהיתרה בחשבון אינה מאפשרת זאת, כלומר להיכנס ליתרה שלילית. הריבית על מסגרת האשראי המנוצלת גבוהה משמעותית מהלוואה מתוכננת. בעל העסק עלול להיתקל במצבים שבהם הבנק יחזיר הוראות תשלום או צ'קים ללקוח שחרג מהמסגרת.
35. מע"מ: בראשי תיבות – מס ערך מוסף. מס הנגבה ע"י אוצר המדינה עבור ההפרש בין תקבולי העסק בתקופת זמן מוגדרת לבין הקניות של העסק לאותו פרק זמן. תשלומי המע"מ משולמים בד"כ כל חודש בעסקים גדולים או כל חודשיים בעסקים שהיקף הפעילות שלהם קטן או בינוני.
36. מקדמות מס הכנסה: תשלום תקופתי של בעל העסק למס הכנסה (חודשי או אחת לחודשיים) המהווה אחוז מסוים מהמכירות (עפ"י המקובל בענף). התשלומים נועדו להבטיח תשלומי החובות למס הכנסה. תשלומי המקדמות יילקחו בחשבון בחישוב המס שעליו לשלם בתום השנה. תפקידן של המקדמות להקל על בעל העסק שלא יידרש לתשלום חד פעמי גבוה מידי שעלול לסכן את תזרים המזומנים. עסק ששילם במהלך השנה מקדמות שיתבררו בחישוב השנתי כגבוהות מתשלום המס שעליו לשלם, יקבל החזר על הפרשי הכספים בתוספת הצמדה למדד.
37. נקודת איזון: היקף המכירות הנדרש כדי לכסות את כל ההוצאות הקבועות והמשתנות של העסק. מנקודה זו ואילך למעשה, המכירות הנוספות יתרמו לרווח. יש לקחת בחשבון שיתכנו מצבים או תקופות שבהם הוצאות העסק יהיו גבוהות מהכנסותיו. במצבים אלה נאמר שהעסק נמצא מתחת לנקודת האיזון שלו. כשהעסק מרוויח, נאמר שהעסק נמצא מעל לנקודת האיזון שלו.
38. נכסים קבועים: נכסים מוחשיים המופעלים כחלק מפעילות העסק, בעיקר ציוד, רכב או מכונות במפעל. נכסים אלו עשויים לשמש במקרים מסוימים כביטחונות, הניתנים לשעבוד לצורכי הלוואה.
39. עוסק מורשה: בעל עסק שמחזור מכירותיו גדול מ- 80,000 ₪ בשנה. מרבית העסקים הקטנים בישראל מוגדרים כ"עוסק מורשה" החייבים בגביית מע"מ מלקוחותיהם. יתרונו הגדול שהוא יכול להתקזז על כל הוצאות המע"מ של רכישותיו וכלל הוצאותיו כגון: פרסום, שכ"ד, טלפון, חשמל, קניות סחורה וכיוצ"ב. בעלים של עסק בהקמה, יהיה זכאי להחזר כל הוצאות המע"מ שהגיש לרואה החשבון שלו, תוך תקופה קצרה (כחודש וחצי) לאחר פתיחת העסק.
40. עוסק פטור: בעל עסק קטן שפטור מגביית מע"מ מלקוחותיו ושמחזור מכירותיו אינו עולה על 80,000 ₪ בחישוב שנתי.
יתרונות:
1. לא צריך "להתעסק" עם מע"מ פעם בחודשיים
2. לא גובה מע"מ מלקוחותיו
3. עלות נמוכה של הנהלת חשבונות.
חסרונות:
1. תדמית של עסק קטן
2. אינו יכול לקזז מע"מ ברכישות גדולות
3. חברות גדולות לעתים אינן מוכנות לעבוד עם עוסק פטור.
41. עלות ישירה: עלות ההוצאה לייצור השרות או המוצר של העסק. למשל: בפיצרייה – מרכיבי הקמח, רסק העגבניות והגבינה הצהובה הן עלויות ישירות לייצור הפיצה. עלויות ישירות משמשים אותנו לחישוב תמחיר המוצר.
42. עלות עקיפה: עלות ההוצאה הנדרשת לייצור שרות או מוצר שלא קשורה באופן ישיר ליצורו. למשל: במפעל תכשיטים – הוצאות פרסום, הפרוספקטים, אחזקת אתר האינטרנט והוצאות הארנונה הם עלויות עקיפות.
43. עלות המכירות: סעיף משמעותי בדו"ח רווח והפסד שמסייע לנו לחשב את העלות המדויקת של המוצרים שנמכרו בתקופת זמן מסוימת. במסחר מחשבים אותו כך: מלאי פתיחה בתוספת הקניות שנעשו באותה תקופה, בניכוי ערכו של המלאי שנשאר בסוף התקופה. בתעשייה: מלאי פתיחה בתוספת קניות חומרי הגלם, בתוספת שכר העובדים ששימשו לייצור המוצרים ובניכוי ערכו של המלאי שנשאר בסוף התקופה.
44. ערבות: נכס מוחשי או נכס פיננסי (כסף / תוכנית חיסכון), המשמש את הלווה כפיקדון לטובת המלווים עד לסיום התחייבויותיו של בעל החוב – הלווה.
45. ערבים: אנשים שמוכנים להשתתף בסיכון שלוקח הלווה. במקרה של אי עמידת הלווה בתשלום, הם אלה שיישאו באחריות לתשלום את החוב במקומו.
46. ערך מוסף: הערך המצטבר בכל שלב בשרשרת הייצור והשיווק, החל מהיצרן, דרך הסיטונאי ועד לקמעונאי. למשל: נגר שקונה עץ גולמי, מעבד וצובע אותו כך שבסוף התהליך העץ הגולמי הופך לשולחן. הערך המוסף ייחשב להפרש בין המחיר ששילם הלקוח עבור השולחן, לבין מחיר העץ הגולמי ששימש את הנגר לייצור השולחן.
47. פחת: הירידה בערך הציוד או הרכוש הקבוע המשמש ליצירת הכנסות. למשל: רכב שנרכש ע"י נהג הסעות, שווה כל שנה פחות עקב ירידת ערך הרכב כתוצאה מבלאי. ערך הפחת מוכר לצרכי מס ויש להפחיתו מההכנסות לפני תשלום מס ההכנסה. כל השקעה מופחתת על פי טבלת הפחת של מס ההכנסה. למשל, מחשב יופחת במשך שלוש שנים מיום רכישתו, כל שנה שליש מערכו של המחשב יזכה את הרוכש בקיזוז תשלומי מס ההכנסה.
48. קבלה: מסמך מסחרי שבעל העסק מפיק המפרט את סכום התקבול מהלקוח עבור המוצר או השירות שסיפק. בקבלה יש לציין את אופן התשלום (מזומן, כרטיס אשראי או במקרה של צ'ק – פרטים נוספים כגון פרטי הבנק, מספר החשבון תאריכי פירעון וכיוצ"ב).
49. קניות: במסחר – קניות מוצרים או שירותים ע"י בעל העסק שבסופו של דבר הוא מתכוון למכור אותם. למשל כסאות ושולחנות בחנות רהיטים, בתעשייה: חומרי הגלם שישמשו את המפעל לייצור המוצר שאותו הוא מוכר. למשל תבלינים יופיעו בסעיף קניות במפעל מזון.
50. רווח גולמי: סעיף שמופיע בדו"ח רווח והפסד ומשקף את סך ההכנסות בניכוי עלות המכירות.
51. רווח נקי: ההפרש בין הכנסות העסק לבין כל ההוצאות. הרווח הנקי הוא הרווח שייוותר לבעל העסק לאחר תשלומי המס השונים, עלויות המימון והוצאות הפחת.
52. רווח תפעולי: הרווח של העסק לאחר כל הוצאות הקניות וחמרי הגלם (שהם הרווח הגולמי) ולאחר ניכוי ההוצאות הקבועות והמשתנות. שכר דירה חשמל עובדים וכו'. הכוונה לרווח מהתפעול של העסק.
53. ריבית: מחיר הכסף לשנה. הריבית המשולמת לבנק עבור נטילת הלוואה הינה עלות "קניית הכסף". למשל ריבית שנתית על הלוואה בסך 6% בתוספת מדד. או הלוואה שניתנה ללקוח בריבית פריים + 3%.
54. ריבית פריים: היא ריבית שנקבעת על ידי הבנקים כריבית בסיסית שאותה קובע בנק ישראל בתוספת הריבית המסחרית של הבנק. בשנים האחרונות התייצבה ריבית הפריים במרבית הבנקים על 1.5% מעל הריבית המוצהרת של בנק ישראל. במילים אחרות, בנק ישראל "מוכר" לבנקים המסחריים את הכסף והם "מוכרים" את הכסף ללקוחותיהם בתוספת עמלת ריבית. דוגמה – הבנקים גובים מלקוחותיהם ריבית פריים + 9% על חריגה מהמסגרת.
55. ריבית חריגה: שיעור הריבית במדרגה היקרה ביותר, כאשר מקבל האשראי חורג מהמסגרת שהוקצתה לו. לעיתים הבנק לא מאפשר לחרוג ממסגרת האשראי. כשהבנק מתיר לבעל העסק לחרוג מהמסגרת, הוא ישלם ריבית גבוהה מאוד.
56. רכוש קבוע: השקעות שמבצע בעל העסק באמצעות רכישת מוצרים מוחשיים שישמשו לתפעול העסק. כגון: מזגן, מחשב, מדפסת, שולחנות, כיסאות, מכונות וכו'. להבדיל מהשקעות בשיפוץ המבנה, בעל העסק יכול למכור את המוצרים המוחשיים.
57. שיווק: מקובל לחשוב ששיווק הם מאמצי העסק לפרסם את מוצריו בקידום מכירות, פרסום בעיתונים, באינטרנט, כתבות, מוצרי פרסום וכו'. ההגדרה הכללית והמקובלת יותר כיום לשיווק מודרני היא: "התאמת השירותים והמוצרים שמספקת החברה העסקית, לצרכי הלקוח".

58. תזרים מזומנים: דו"ח שמציג את תנועת הכספים הנכנסים והיוצאים מחשבון הבנק של העסק. על בעל העסק לתזמן את הכספים הנכנסים מעסקאות שהעסק מבצע לכספים היוצאים מחשבון הבנק שלו. היעדר שליטה בתזרים המזומנים, יכביד על הפעילות ובמקרים מסוימים עלול העסק להיסגר.
59. תמחיר: חישוב עלות כל מרכיבי המוצר הישירים שהושקעו ביצורו, לרבות חומרי גלם ושכר עבודה ישיר. לתמחיר חשיבות גדולה במחיר המכירה ליצירת רווח לעסק. רבים מבעלי העסקים מוכרים במחיר שגוי עקב טעויות בתמחיר המוצר או השירות וע"י כך עלולים להיגרם לעסק הפסדים.
60. תשואה: הכנסה תקופתית ביחס להשקעה. נמדדת באחוזים. למשל – הפקדנו כסף בבנק לשנה והבנק הבטיח לנו תשואה של 3% לשנה על כספנו. השקעה על סך 100,000 ₪ במדד מניות בבורסה שתניב 4,000 ₪ רווח בסוף שנה, תיחשב להשקעה שהשיגה תשואה בת 4%.

image9